ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 26 พฤษจิกายน 2554 หรือไม่

สนใจและสนับสนุน
ไม่สนใจแต่ขอสนับสนุน
ไม่สนใจและไม่สนับสนุน


 

Volume 18 (1), January-March 2554

Volume 18 (2),
April-June 2554
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
 
       
 
    คลิกที่สมาชิกแต่ละประเภทเื่พื่อดูรายชื่อ
สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ
สมาชิกสามัญนิติบุคคลตลอดชีพ
สมาชิกสามัญบุคคลรายป
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com