Bangkok

 
 
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชในรูปแบบ e-newsletter
 
pollcode.com free polls
 

Volume 20 (1), January-March 2556

Volume 20 (2), April-June 2556

Volume 20 (3), July-September 2556

Volume 20 (4), October-December 2556
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 สิงหาคม 2557

1. การศึกษาดูงาน เนื่องจากไม่มีสมาชิก ท่านใด สนใจที่จะสมัครไป ศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนม่าร์ ทางสมาคมฯ จึงขอยกเลิกการ ศึกษาดูงานดังกล่าว

2. ความคืบหน้า การสร้างความเข้าใจในทิศทางที่ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ รายงานให้ทราบว่า
จากการประชุมร่วม ระหว่างตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้นำข้อสรุปการประชุมจัดทำเป็นข้อเสนอร่าง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับร่างข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล โดยปลัดกระทรวงฯ เสนอให้เริ่มต้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นการทำงานได้โดยเร็ว ต่อจากนั้นจึงให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน สมาคม และองค์กรอื่นที่มีความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อไป ขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ กำลังพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในขั้นสุดท้าย ก่อนนำเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนการลงนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

3. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช คณะกรรมการบริหารฯ ได้มี มติให้จัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ในรูปของ e-newsletter ทั้งนี้ตั้งแต่ฉบับที่ 21 (2557) เป็นต้นไป ดังนั้นสมาชิกฯ และ ผู้สนใจทั่วไป ต้องการรับข่าวสาร เมล็ดพันธุ์พืช ในรูปแบบ e-newsletter ขอให้แจ้งความจำนงมาที่ email: seedasso@loxinfo.co.th
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมทาง วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับท่านที่ไม่ได้ ไปร่วมประชุม สามารถดาวโหลด บทคัดย่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ ได้ดังนี้

|บทคัดย่อภาคบรรยาย| |บทคัดย่อภาคโปสเตอร์|
ภาพกิจกรรมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง Global Impact of Biotech Crops: Economic & Environmental Effects 1996 - 2012 นำเสนอโดย Graham Brookes, PG Economics Ltd, UK

|สไลด์นำเสนอภาษาอังกฤษ| |สไลด์นำเสนอภาษาไทย|
ภาพกิจกรรม

สมาคมฯ จะจัดการศึกษา ดูงานที่ประเทศเมียนม่าร์ (พม่า) ในระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 สามารถดาวโหลดโปรแกรมการเดินทาง และใบแจ้งความจำนงได้ดังแสดงข้างล่างนี้

|กำหนดการดูงาน| |ใบแจ้งความจำนง|

หมายเหตุ: ใบแจ้งความจำนง ส่งกลับมาที่สมาคมฯ ได้ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ข่าวสารเผยแพร่

1. กฎหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

2. ความร่วมมือของรัฐและเอกชน ในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร

กฎ/ระเบียบ การขออนุญาต และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖


4. สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอภิปรายพิเศษ เรื่อง ศักยภาพการเป็น Seed Hub ของประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

5.ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาพจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ปี 2555

ภาพจากการแข่งขันโบว์ลิ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555
  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|
บทคัดย่อ การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สรุปผลจากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นจากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

ภาพจากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Acceleron™ soybean seed treatment
ควันไฟมีสารกระตุ้นการงอกของเมล็ดที่ทำให้เกิดการตอบสนองต่อแสง
การกระตุ้นก่อนเคลือบเมล็ดพันธุ์ชิโครี (primed chicory seed) ทำให้งอกเร็วขึ้น
โรคราน้ำค้างเข้าทำลายต้นฝักทองในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
โรคที่เกิดกับหัวมันฝรั่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันฝรั่งของออสเตรเลีย
กรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา/สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 35 พันธุ์
จีนศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อเมล็ดพืช
อุณหภูมิกลางคืนที่สูงขึ้นกำลังคุกคามการผลิตข้าวในเอเชีย
   
 
Thailand Agribusiness Conference 2011 (งานสัมมนาอนาคตธุรกิจการเกษตรไทยปี 2554)
สนใจเข้าร่วมงานและเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานติดต่อ คุณรสสุคนธ์ (086 334 3089 - rosesukhon@agrireview.com) และ คุณจิตราวดี (089 823 1309 - jittravadee@agrireview.com) หรือ คุณวีรพัฒน์ (084 126 1967 – weerapat@agrireview.com)
 
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 วิทยาลัย บัณฑิตศึกษา ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชากำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (MBE) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) และโครงการปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร (MAB) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สอบสัมภาษณ์) รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ด่วนรับจำนวนจำกัด มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถสมัครเรียนทาง Internet ได้ที่ http://s2.grad.src.ku.ac.th/
 
การสัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช จัดโดยสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามที่
email: jindapbmat@gmail.com
 
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7-9 เมษายน 2554
 
First announcement of the "11th Asian Maize Conference" to be held in Nanning, Chaina during 7-11 November 2011
 
India Agro, Spices & Processed Food Expo 2010, to be held from 15-18 July 2010 at Singapore Expo, Singapore สนใจติดต่อ e-mail: enquiry@zakgroup.com
 
Asian Seed Congress 2010 to be held from 9-13 November 2010 at Kaohsiung, Taiwan สนใจติดต่อ e-mail: apsa@apsaseed.org
 
สมาชิกสมาคมฯ ท่านใดสนใจเข้าร่วม การประชุมนี้ สมาคมฯมีโควตา 5 คน ที่ เสียค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิก แต่ มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ นี้มาก่อน ท่านใดสนใจโปรดแจ้งความจำนง มาที่สมาคม โทร:0849382003
 
"1st Agro Bangladesh 2010", to be held from 5-7 October 2010 at Bangabandhu International Conference Centre (BICC) Sher- E - Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka, Bangladesh สนใจติดต่อ e-mail: marketing@e3solutionbd.com
 
International Crop Science Exhibition & Trade Meet 21-22 June 2010, Istanbul, Turkey สนใจติดต่อ e-mail: pmfai@hathway.com
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและอัตราส่วนของวัสดุที่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุมฯ
 
Looking for a job in China:Position: China maize R & D coordinator
 
ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
 
สาระน่ารู้ : ข้าวโพดไทยมีอนาคต
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2553 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2553 ที่จังหวัดพิษณุโลก
 
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เยือนธุรกิจเมล็ดพันธุ์จีน และชมสวรรค์บนพิภพ (ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2552)
 
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ย้ายสำนักงานใหม่
 
สาระน่ารู้: การประเมินการมีชีวิต และความแข็งแรงของถั่วเหลือง ด้วยวิธีการเตตราโซเลียม โดยใช้เทคนิคการงอกของเมล็ดย้อม โดย ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 9 ปี พ.ศ. 2551 - 2552
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดข้อความอื่นที่รัฐมนตรีเห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุเพิ่มเติมในสลาก พ.ศ.2550
 
สาระน่ารู้: นำเข้าส่งออกไม้ดอกไม้ประดับไทย
 
แถลงการณ์สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอสนับสนุนงานวิจัยพืชจีเอ็มโอภาคสนาม
   
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Asian Seed Congress 2009
  Brochure สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (หน้า1)
  Brochure สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (หน้า2)
  กฎกระทรวงฯ และมาตรการป้องปรามผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ปลอม
  พืช ศัตรู และพาหะต้องห้าม (บทความสรุปและคำอธิบายประกาศกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง)
   
สาระน่ารู้อื่นๆ
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com