Bangkok

 
 
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชในรูปแบบ e-newsletter
 
pollcode.com free polls
 


E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

26 พฤษภาคม 2558


1. ขออนุญาตแจ้งยืนยันสถานที่ประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ โดยสถานที่ประชุม คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล ล้านนา ลำปาง

2. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ขนะนี้มีทั้งหมด 190 คน มีผลงานวิจัย นำเสนอภาคบรรยายจำนวน 23 เรื่อง มีผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 23 เรื่อง |ร่างล่าสุดกำหนดการประชุม|

3. มีข่าวประชาสัมพันธ์จาก APSA ซึ่ง จะจัด Study Tour on Hybrid Rice ที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2558 รายละเอียด ดูได้จาก www.apsaseed.org


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 เมษายน 2558


1. ท่านผู้สนใจจะส่งผลงานเพื่อ นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จังหวัดลำปาง สามารถส่งเรื่องได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ

2. สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้เสนอผลงาน จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เพื่อเสียค่าลงทะเบียน ในราคาพิเศษ หลังวันที่ 10 ไปแล้ว ท่านจะต้องจ่ายเต็มจำนวนนะครับ

3. กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดประชุมวิชาการ พืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ |กำหนดการประชุม| และดาวโหลดแบบตอบรับการประชุม ได้ตามนี้ |แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

24 มีนาคม 2558


1. มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการ ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ดังนี้

1.1 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ระบุว่า ด้วยสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอแก้ไขเป็น ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
1.2 ในใบสมัครเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ก่อนและหลังวันที่ 30 เมษายน 2558 ขอแก้ไขเป็น ก่อนและหลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
2. กลุ่มบริิการส่งออก กรมวิชาการเกษตร ฝากประชาสัมพันธ์มาว่า ด้วยประเทศออสเตรเลียได้แจ้งเวียนมาตรการสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง (Cucurbits)เนื่องจากมีความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันจาก Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2557 (ไฟล์แนบ) กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ สำหรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงไปยังประเทศออสเตรเลีย ขอให้ประสานกลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักอารักขาพืช เพื่อขอรับการตรวจวิเคราะห์โรคดังกล่าวก่อนการส่งออกUPDATE ข่าวสมาคมฯ

19 มีนาคม 2558


1. สมาคมฯ จะจัดประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 -12.00 น ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. สมาคมฯ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานเขตจตุจักร ที่ กท 6501/1418 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการออกตรวจเยี่ยมสมาคมในพื้นที่ เพื่อให้สมาคมดำเนินกิจการให้ถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ โดยขอความร่วมมือจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม

3. สมาคมฯ ได้รับหนังสือจาก กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0904/ว 786 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ. 2547 ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร ได้ขอความร่วมมือได้โปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบละปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยสามารถดาว์ดโหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/ หรือติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร 02 940 7214

4. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ตระกูลถั่ว ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของพืชทั้ง 3 กลุ่ม โดยได้นำเสนอเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ คือ
(1) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์การปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้ พ.ร.บ. 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(2) ร่างแผนปฏิบัติการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
(3) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก
(4) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(5) ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

2 มีนาคม 2558

มี 2 เรื่องที่จะแจ้งให้ สมาชิกและผู้สนใจได้ทราบ คือ

(1) ขอเปลี่ยนที่ประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จากเดิม จัดที่ โรงแรมเวียงลคอร เป็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับหนังสือเชิญจะรีบส่งให้ภายในอาทิตย์นี้ครับ

(2)APSA จะจัด IPR Workshop ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณา แนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ IPR ซึ่งจัดทำโดย APSA โดยใช้ชื่อว่า Position Paper on Intellectual Property Rights สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม แจ้งความจำนงมาที่สมาคมฯ เพื่อสมาคม จะได้ทำเรื่องส่งไป


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 กุมภาพันธ์ 2558

สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จะจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายละเอียด ดาวโหลดได้จากเอกสาร ในลิงค์ข้างล่างครับ

|เอกสารโครงการ| |กำหนดการ| |ใบสมัครเข้าร่วมประชุ| |เอกสารแนะนำที่พัก| |ใบนำเสนอผลงาน| |คำแนะนำการเตรียมเอกสาร|
สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน สามารถติดตาม การเสวนาระดมความคิด เรื่อง "วิกฤตการณ์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 จาก Link นี้ |http://www.youtube.com/watch?v=enoKTG0Mi2Q|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

3 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาพืชร่วมกับ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่อง "วิกฤตการณ์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้ไข?" โดย นายกสมาคมเป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ นายเพทายสมจันทร์ ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าวเฉพาะกิจ TV3 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 -17.00 น ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
สมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จะจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง รายละเอียด โปรดติดตามต่อไป
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 ตุลาคม 2557

สมาคมฯ จะจัดประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดโครงการ ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ในหัวข้อ "ข้าวคือชีวิต: วัฒนธรรมข้าวใน ประเทศอาเซียน" สนใจดูรายละเอียด เพิ่มเติม |ดาวโหลด|
APSA จะจัดประชุม ASIAN SEED Congress 2014 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ The Venetian Macao ดูลายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.apsaseed.org
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

4 กันยายน 2557

APSA มีหนังสือถึงสมาชิก ให้ช่วยพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างข้อบังคับ (APSA Constitution) สมาคมจึงขอแจ้งมายังสมาชิกสมาคม ทุกท่านได้รับทราบและ พิจารณา ถ้ามีข้อคิดเห็น และคำแนะนำใดๆ โปรดแจ้งมาที่ สมาคม เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
(ร่าง) APSA Constitution
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (Thailand Advance Institute of Science and Technology) จะจัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Innovative Seed Quality Management ในหัวข้อเรื่อง Varietal Identification by Ultrathin-Layer Isoelectric Focusing และ Genetic Purity Test using DNA Marker จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 และ รุ่นที่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง A104 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ (agrtst@ku.ac.th)
และ ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม (agrsrc@ku.ac.th)
โทรศัพท์ 034-281084 และ 034-281085

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 สิงหาคม 2557

ภาพจาก www.thasta.com
นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้ไปเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามใน ข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
(ร่าง) บันทึกข้อตกลง

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 สิงหาคม 2557

1. การศึกษาดูงาน เนื่องจากไม่มีสมาชิก ท่านใด สนใจที่จะสมัครไป ศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนม่าร์ ทางสมาคมฯ จึงขอยกเลิกการ ศึกษาดูงานดังกล่าว

2. ความคืบหน้า การสร้างความเข้าใจในทิศทางที่ประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ รายงานให้ทราบว่า
จากการประชุมร่วม ระหว่างตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้นำข้อสรุปการประชุมจัดทำเป็นข้อเสนอร่าง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งปลัดกระทรวงฯ เห็นชอบกับร่างข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกับเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล โดยปลัดกระทรวงฯ เสนอให้เริ่มต้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อให้เกิดจุดเริ่มต้นการทำงานได้โดยเร็ว ต่อจากนั้นจึงให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน สมาคม และองค์กรอื่นที่มีความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อไป ขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ กำลังพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในขั้นสุดท้าย ก่อนนำเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายก่อนการลงนามอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

3. ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช คณะกรรมการบริหารฯ ได้มี มติให้จัดทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช ในรูปของ e-newsletter ทั้งนี้ตั้งแต่ฉบับที่ 21 (2557) เป็นต้นไป ดังนั้นสมาชิกฯ และ ผู้สนใจทั่วไป ต้องการรับข่าวสาร เมล็ดพันธุ์พืช ในรูปแบบ e-newsletter ขอให้แจ้งความจำนงมาที่ email: seedasso@loxinfo.co.th
สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมทาง วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับท่านที่ไม่ได้ ไปร่วมประชุม สามารถดาวโหลด บทคัดย่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ ได้ดังนี้

|บทคัดย่อภาคบรรยาย| |บทคัดย่อภาคโปสเตอร์|
ภาพกิจกรรมการประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง Global Impact of Biotech Crops: Economic & Environmental Effects 1996 - 2012 นำเสนอโดย Graham Brookes, PG Economics Ltd, UK

|สไลด์นำเสนอภาษาอังกฤษ| |สไลด์นำเสนอภาษาไทย|
ภาพกิจกรรม

ข่าวสารเผยแพร่

1. กฎหมายเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

2. ความร่วมมือของรัฐและเอกชน ในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub)

3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากกรมวิชาการเกษตร

กฎ/ระเบียบ การขออนุญาต และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖


4.ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาพจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ปี 2555

  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายประเทศ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|


  • ข้อมูล ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมรายเมล็ดพันธุ์ ปี 2012 |ดาวโหลด|
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com